PRIVACYVERKLARING

BurgerBelang Arnhem

BurgerBelang Arnhem is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Postadres: Schagenstraat 35, 6843 WV Arnhem
E-mailadres: info@burgerbelangarnhem.nl
Telefoonnummer: 0653384983
KvK-nummer:
Btw-nummer:

BurgerBelang Arnhem stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op ________ (hierna "de website"), en alle aan de website gerelateerde domeinen.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert (hierna "de gebruiker").

BurgerBelang Arnhem verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.

BurgerBelang Arnhem draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:
________.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 30 december 2022.

1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Bij het gebruik van de website of diensten van BurgerBelang Arnhem kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:
________.

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
________.

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende grondslag: De verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen. (lid 1 sub e)

3. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen door BurgerBelang Arnhem worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die noodzakelijk is voor de uitvoering van de door BurgerBelang Arnhem gegeven opdracht aan de ontvangers. In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt BurgerBelang Arnhem er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde
beschermingsniveau worden bewaard. BurgerBelang Arnhem verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden.

4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens worden door BurgerBelang Arnhem niet langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.

5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van BurgerBelang Arnhem.

De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten kenbaar maken aan BurgerBelang Arnhem middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van BurgerBelang Arnhem. BurgerBelang Arnhem geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is.

BurgerBelang Arnhem geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek.

De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

a. Recht op informatie over de verwerkingen

De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg over de gegevensverwerking. Middels deze privacyverklaring verstrekt BurgerBelang Arnhem informatie over de
bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.

b. Recht van inzage

De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien. BurgerBelang Arnhem verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in
een overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens,
wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door
BurgerBelang Arnhem.

Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden.

De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm. Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan de gebruiker verstrekt.

c. Recht op rectificatie

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn. Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te
corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker BurgerBelang Arnhem opdragen zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.
BurgerBelang Arnhem brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. BurgerBelang Arnhem verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

d. Recht op gegevenswissing

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens door BurgerBelang Arnhem te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. Tevens heeft de gebruiker het recht om 'vergeten te worden' indien BurgerBelang Arnhem persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de
gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. BurgerBelang Arnhem dient in
dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken
op de hoogte te brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie
hiervan wil uitwissen. Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van
persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de
in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.

e. Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

In het geval van de uitoefening van de beperking van de persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt:

BurgerBelang Arnhem brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. BurgerBelang Arnhem verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.